Kandydaci na kurs muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat i wykształcenie na poziomie co najmniej średnim (ogólnokształcące lub techniczne).

 • powinni być gotowi do efektywnej współpracy
  i komunikacji ze specjalistami
  z innych, wspierających obszarów zawodowych (np. z lekarzem, fizjoterapeutą).
 • powinni być gotowi do przekazywania swojej wiedzy
  i umiejętności
  w środowisku sportowym, w szczególności poprzez szkolenie osób o niższych kwalifikacjach.
 • powinni być gotowi do promowania zasad etyki zawodowej specyficznej dla realizacji treningu sportowego w środowisku sportowym.
 • powinni być gotowi do oceniania poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dostrzegania własnych ograniczeń i planowania rozwoju zawodowego.

Ponadto muszą spełniać kryterium dobrego stanu zdrowia, co udokumentują zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w kursie.