Oznakowanie Funduszy Europejskich

Regulamin 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

„Na gościńcu kariery II”

W ramach Osi Priorytetowej I Osoby Młode Na Rynku Pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – Projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zasięg terytorialny projektu obejmuje teren powiatów województwa małopolskiego: tatrzański, nowotarski, suski, myślenicki, wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, krakowski, Kraków, miechowski, proszowicki, olkuski.

Regulamin 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Na gościńcu kariery III”

W ramach Osi Priorytetowej I Osoby Młode Na Rynku Pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – Projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zasięg terytorialny projektu obejmuje teren powiatów województwa małopolskiego: wielicki, tarnowski, Tarnów, proszowicki, nowosądecki, Nowy Sącz, limanowski, gorlicki, dąbrowski, brzeski, bocheński.