Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Na gościńcu kariery” 

W ramach Osi Priorytetowej I Osoby Młode Na Rynku Pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – Projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Na gościńcu kariery” realizowanym przez Szkołę Górską – Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju SYNERGIA.
 2. Projekt realizowany jest w ramach OSI PRIORYTETOWEJ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 DZIAŁANIE 1.2 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA REGIONALNYM RYNKU PRACY – PROJEKTY KONKURSOWE, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Zasięg terytorialny Projektu obejmuje teren powiatów woj. małopolskiego: limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, myślenickiego, suskiego i wadowickiego.
 5. Okres realizacji projektu: od 01.01.2016r. do 31.07.2017 r.

§2

Definicje

Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają:

 1. Projekt – projekt „Na gościńcu kariery”, realizowany w partnerstwie przez Szkołę Górską – Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Lider) oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju SYNERGIA (Partner)
 2. Beneficjent (Lider) – Szkoła Górska – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 227, 34-733 Mszana Górna, www.szkolagorska.eu
 3. Partner – Stowarzyszenie na rzecz rozwoju SYNERGIA, ul. Kilińskiego 5/4, 40-061 Katowice, www.stowarzyszenie-synergia.pl
 4. Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna), nieuczestnicząca w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),

zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

 1. NEET wg definicji POWER- osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
 • nie szkoli (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).
 1. Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, zarejestrowana jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy, nawet jeżeli nie spełnia wszystkich trzech kryteriów.
 1. Osoba długotrwale bezrobotna – w przypadku:
 • osób w wieku 18-24 lat, to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),
 • osób w wieku 25-29 lat, to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).
 1. Osoba niepełnosprawna – to osoba niepełnosprawna w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych tj. osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 2. Osoba zamieszkująca tereny wiejskie (poza ZIT) – osoba zamieszkująca teren wiejski w jednym z powiatów woj. małopolskiego objętych wsparciem w ramach projektu, tj. limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, myślenickiego, suskiego i wadowickiego.
 3. Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 (włącznie); poziomy przedstawiają się następująco: poziom 1: Szkoła podstawowa, poziom 2A: Gimnazjum, poziom 3A: Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane; Technikum, 3B: Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające, poziom 3C: Zasadnicza szkoła zawodowa.
 4. Kandydat – osoba bierna zawodowo lub bezrobotna spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie, która jest zainteresowana uczestnictwem w Projekcie.
 5. Uczestnik projektu – Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do Projektu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.


§3

Uczestnicy projektu

 1. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby młode w wieku 18-29 lat, bierne zawodowo i bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET w POWER, zamieszkujących teren powiatów: limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, myślenickiego, suskiego, wadowickiego, w tym osoby niepełnosprawne, rodzice powracający na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem i osoby zamieszkujące tereny wiejskie (poza ZIT).
 2. Przewidywana liczba uczestników Projektu wynosi 135 osób, w tym 33 kobiety i 102 mężczyzn.
 3. Szczegółowa planowana struktura grupy docelowej, wskazana w ust. 1:
 • 70 osób biernych zawodowo, w tym 11 kobiet, 4 mężczyzn,
 • 65 osób bezrobotnych, w tym 26 kobiet, 39 mężczyzn; w tym 15 osób długotrwale bezrobotnych do 25 roku życia, w tym 11 kobiet, 4 mężczyzn.

W ramach ww. grup:

 • 10 osób niepełnosprawnych, w tym 5 kobiet, 5 mężczyzn,
 • 17 rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, w tym 16 kobiet, 1 mężczyzna,
 • 108 osób zamieszkujących tereny wiejskie (poza ZIT), w tym 12 kobiet, 96 mężczyzn.
 1. Wsparcie dla uczestników projektu będzie udzielane w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia do projektu, tj. w ciągu czterech miesięcy od przystąpienia danej osoby do projektu uczestnikowi zostanie przedstawiona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.
 2. Liczba uczestników Projektu oraz minimalne poziomy uczestnictwa w Projekcie osób z poszczególnych grup docelowych może ulec modyfikacji w zależności od zainteresowania oraz zaangażowania środków finansowych.

§4

Rekrutacja uczestników projektu

 1. Proces rekrutacji rozpocznie się od 11.01.2016 r., a jego zakończenie planowane jest na 31.05.2016 roku. Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedłużenia procesu rekrutacji.
 2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostanie udostępniony od dnia 11.01.2016r. na stronie https://test.szkolagorska.eu/2016/01/regulamin/ oraz w siedzibie Beneficjenta (wersja papierowa).
 3. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział w projekcie.
 4. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans.
 5. Rekrutację prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna, w składzie: koordynator, asystent projektu, doradca zawodowy.
 6. Prace Komisji Rekrutacyjnej będą odbywały się nie rzadziej niż raz w miesiącu począwszy od daty przyjęcia pierwszego zgłoszenia.
 7. Wykaz dokumentów niezbędnych do zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie:
  1. Formularz zgłoszeniowy (poprawnie wypełniony i podpisany),
  2. Urzędowe zaświadczenia w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, i osób niepełnosprawnych (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności); oświadczenia w przypadku pozostałych osób,
  3. Własnoręcznie podpisane oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (podpisywana w momencie rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia),
  5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie dot. zgody na wykorzystanie wizerunku.
 8. Dokumenty rekrutacyjne składane elektronicznie przez stronę projektu, pod adresem https://test.szkolagorska.eu/2016/01/skorzystaj-1/, osobiście, wysyłane pocztą tradycyjną (na adres Szkoła Górska, Łętowe 277, 34-733 Mszana Dolna) lub elektroniczną: szkola@szkolagorska.eu (skany), a wersja papierowa dostarczana podczas pierwszej formy wsparcia. Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest złożenie w jednej z ww. form na adres biura projektu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w pkt 7 niniejszego paragrafu.
 9. Działania rekrutacyjne obejmują następujące etapy:
 • zapoznanie się ze szczegółową ofertą projektu
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie wymaganych zaświadczeń i oświadczeń
 • spotkanie z przedstawicielem biura projektu (lub rozmowa telefoniczna) – weryfikacja poziomu motywacji do udziału w projekcie, szczegółowe omówienie oferty
 • posiedzenie komisji rekrutacyjnej (skład: koordynator projektu, doradca zawodowy, członek Stowarzyszenia – asystent projektu) – weryfikacja kryteriów formalnych
 • stworzenie listy uczestników projektu (protokół z posiedzenia komisji)
 • podpisanie deklaracji udziału w projekcie.
 1. Kwalifikacji uczestników dokonuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie następujących kryteriów:

Kryteria podstawowe:

 1. spełnienie warunków formalnych (kwalifikacja do udziału w projekcie – kryteria dostępu),
 2. w przypadku szkoleń instruktorskich – posiadanie min. średniego wykształcenia (okazanie świadectwa/dyplomu),
 3. zgodność ze strukturą grupy docelowej (np. wiek, miejsce zamieszkania),
 4. adekwatność oferowanych w ramach projektu form wsparcia do potrzeb potencjalnego kandydata,
 5. wskazany poziom i typ niepełnosprawność (umożliwiający wykonywanie obowiązków w ramach zaplanowanych szkoleń/staży i podjęcia pracy),
 6. w przypadku szkoleń instruktorskich – wymagany bardzo dobry stan zdrowia + odpowiedni poziom umiejętności w danej dyscyplinie rekreacji (weryfikacja podczas indywidualnie umawianych sesji z instruktorem),

Dodatkowe (ze względu na dyskryminację na rynku pracy):

 1. samotne rodzicielstwo – 1 pkt.
 2. pochodzenie romskie – 1 pkt.

Dodatkowo brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 1. Listy rekrutacyjne będą prowadzone odrębnie dla każdej z grup docelowych wskazanej w części dotyczącej jej opisu.
 2. Warunkiem kwalifikowania uczestnika do projektu jest uzyskanie wszystkich danych wskazanychw formularzu zgłoszeniowym oraz wskazanych w niniejszym regulaminie, które są niezbędne do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji. Ponadto uczestnik projektu jest zobowiązany przekazać dane potrzebne do wyliczenia wskaźników rezultatu (m.in. status na rynku pracy, udział w kształceniu lub szkoleniu) do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz wyrazić zgodę na możliwości przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym.
 3. O decyzji Komisji Rekrutacyjnej osoby zakwalifikowane zostaną niezwłocznie powiadomione.
 4. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do koordynatora projektu, który w uzasadnionych przypadkach ma prawo zmienić decyzję Komisji Rekrutacyjnej.
 5. Komisja Rekrutacyjna utworzy listę rezerwową uczestników projektu, na której znajdą się osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z uwagi na brak miejsc.
 6. Osoby z list rezerwowych zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji lub niedopełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane. Każdy przypadek analizowany będzie indywidualnie ze względu na konieczność zapewnienia uczestnictwa w 80% zajęć.
 7. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatów z listy rezerwowej podejmuje koordynator projektu.
 8. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo zmiany zasad obowiązujących w procesie rekrutacji ze względu na istotne okoliczności wpływające na wdrażanie projektu.

§5

Formy wsparcia w ramach Projektu

 1. Uczestnicy projektu w ramach Projektu otrzymają minimum trzy formy pomocy: dwie obligatoryjne oraz jedną fakultatywną.
 2. Obligatoryjnymi formami wsparcia będzie:
 • określenie profilu pomocy i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania – wsparcie indywidualne
 • pośrednictwo pracy.

Każdy uczestnik może skorzystać z puli 6 godzin wsparcia indywidualnego oraz pośrednictwa pracy. Liczba godzin wykorzystana na poszczególne etapy uzależniona będzie od indywidualnych potrzeb uczestników, każdy etap nie krócej niż 1 godzina (60 minut). Wszystkie etapy prowadzone będą przez psychologa, coacha i doradcę zawodowego.

Pośrednictwo pracy: przedstawienie wysokiej jakości ofert zatrudnienia – ofert pracy (min. 3 oferty dla każdego uczestnika) zgodnych z kompetencjami.

 1. Fakultatywną formą wsparcia będzie jedna z poniższych usług lub instrumentów rynku pracy:
 • Szkolenia zawodowe (120 osób)
 • 5 miesięczne staże (15 osób).
 1. Planowane do realizacji szkolenia zawodowe:
 • Instruktor sportu w dwóch specjalnościach: narciarstwo zjazdowe oraz trener personalny
 • Instruktor sportu w dwóch specjalnościach: strzelectwo sportowe i bojowe oraz trener personalny
 • Instruktor sportu w dwóch specjalnościach: surwiwal oraz trener personalny
 • Instruktor sportu w dwóch specjalnościach: sztuk walki oraz trener personalny
 • Instruktor sportu w dwóch specjalnościach: wspinaczka skałkowa oraz trener personalny
 • Instruktor sportu w dwóch specjalnościach: pływanie oraz trener personalny
 • Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej
 • Praca na wysokości + moduł malowanie/antykorozja/konserwacja, szkolenie wg standardów IRATA (certyfikat uznawany w Europie).
 • Spawanie z modułem praca na wysokości – 2 moduły spawania
 • Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych, wg programu Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Brukarz
 • Cieśla/stolarz budowlany + moduł praca na wysokości
 • Stajenny
 • Pracownik pomocniczy w ogrodnictwie
 1. Szkolenia wymienione w pkt. 4 oraz liczba przewidzianych do aktywizacji osób mogą ulec modyfikacji w trakcie realizacji Projektu w zależności od zainteresowania oraz zaangażowania środków finansowych.
 2. Wsparcie fakultatywne (tzw. bezpośrednie) musi zostać udzielone uczestnikom projektu w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.
 3. Beneficjent i Partner zapewniają uczestnikom projektu (zależnie od charakteru działań), m.in.: materiały szkoleniowe, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, stypendium stażowe, dodatek szkoleniowy związany z udziałem w szkoleniu, zwrot kosztów dojazdu (zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu). Korzystanie z tych dodatkowych form wsparcia reguluje dokument: „Procedury realizacji form wsparcia w ramach projektu Na gościńcu kariery” dostępny do wglądu w biurze projektu.
 4. W przypadku, gdy uczestnik projektu podejmie zatrudnienie, zobowiązany jest do dostarczenia do biura projektu (osobiście, bądź za pośrednictwem poczty listem poleconym) kserokopii dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy uczestnik podejmie zatrudnienie w trakcie trwania projektu, jak również w sytuacji, gdy zakończy udział w projekcie, w tym wypadku kserokopię należy dostarczyć nie później niż do 3 miesięcy od zakończenia realizacji projektu, tj. do dnia 31.10.2017.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin został opracowany i wprowadzony jako obowiązujący przez koordynatora projektu, a zatwierdzony przez Grupę Sterującą.
 2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.
 3. Beneficjent i Partner zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian Regulaminu, np. w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych dokumentów programowych dotyczących Projektu. Informacja o każdorazowej zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu i w biurze projektu.
 5. Beneficjent i Partner projektu zastrzegają możliwość zaprzestania realizacji projektu w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie, nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.02-12-0130/15. W przypadku zaistnienia powyższego wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu uznaje się za nieważne.

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Na gościńcu kariery” nr wniosku o dofinansowanie WND-POWR.01.02.02-12-0130/15

 1. Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, iż akceptuję warunki uczestnictwa i dobrowolnie wyrażam zgodę na udział w projekcie pn. „Na gościńcu kariery” realizowanym w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 lipca 2017 roku na terenie woj. małopolskiego przez partnerstwo, które tworzą: Szkoła Górska – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego (Lider) i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju „Synergia” (Partner).
 2. Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym i niniejszej deklaracji dane są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie na potrzeby monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 4. Oświadczam, że znam i spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie.
 5. Oświadczam, że w przypadku podjęcia zatrudnienia dostarczę do biura projektu kopię umowy o pracę lub innego dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia/samozatrudnienia.
 6. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
 7. Wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest udoskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników.
 8. Oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oznakowanie Fundusze Europejskie

NA GOŚCIŃCU KARIERY II i III

Witaj,

cieszę się bardzo z Twojej decyzji o przystąpieniu do projektu „Na gościńcu kariery II/III”. Jeżeli nie skończyłeś jeszcze 29 lat, nie pracujesz, nie kształcisz się i nie szkolisz (możesz jednak studiować na studiach niestacjonarnych), a ponadto mieszkasz w Małopolsce – nasz program jest właśnie dla Ciebie.

Od udziału we wszystkich korzyściach, dzieli Cię już tylko jeden krok. Poinformuj nas, proszę, o Sobie, wypełniając formularz zamieszczony poniżej. Wszystkie pola, oznaczone czerwoną gwiazdką, są obowiązkowe.

Zanim zaakceptujesz Regulamin, przeczytaj go uważnie i kliknij w przycisk Wyślij. Skontaktuję się z Tobą niezwłocznie.

Gdyby nie udało Ci się wypełnić formularza, przyjedź do biura projektu, które mieści się w Szkole Górskiej w Łętowem pod nr. 277, wypełnimy niezbędne dokumenty wspólnie. Wcześniej umów się ze mną telefonicznie. Czekam na Ciebie

Teresa Przybylska – koordynator projektu

tel. 601230460, 788792587, 504280694


W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Na gościńcu kariery” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
  1. w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470),
   • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.);
  2. w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
   • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
   • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1)
 3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Na gościńcu kariery”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach PO WER.
 4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, beneficjentowi realizującemu projekt – Szkoła Górska – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, 34-733 Mszana Dolna, Łętowe 277, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju SYNERGIA, ul. Kilińskiego 5/4, 40-061 Katowice oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – ………………………………………………………………………………………………………………………
 5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
 7. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
 8. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy.
 9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.