Szkole Górskiej oferujemy kursy instruktora sportu w różnych specjalnościach.

Osoby zainteresowane pracą w zakresie sportu wyczynowego (prowadzeniem zorganizowanych zajęć w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy) – wybierają kurs instruktora sportu w swojej dyscyplinie. Na legitymacji instruktorskiej wydrukowany jest europejski numer klasyfikacji zawodu instruktora sportu.

Długości szkolenia:

 • 100 godzin (szkolenie z zakresu części specjalistycznej)
 • 50 godzin (szkolenie z zakresu części ogólnej)

Formy szkolenia:

 • stacjonarna
 • e-learning
 • szkolenie indywidualne

Ceny:

 •  1000 zł  szkolenie z zakresu części specjalistycznej (szkolenie grupowe)
 • 350 zł (e-learning) lub 500 zł (szkolenie stacjonarne) – szkolenie z zakresu części ogólnej
 •  3500 zł – szkolenie indywidualne

Rabaty:

 • 100 zł rabatu otrzymują osoby zapisujące się na kurs w Szkole Górskiej kolejny raz
 • 10% rabatu otrzymują członkowie grup 10-osobowych
 • 100 zł rabatu otrzymują osoby, które zapiszą się na około dwa miesiące przez rozpoczęciem kursu

Kursy instruktora sportu prowadzone w Szkole Górskiej

Pracę charakteryzuje zestaw stałych czynności, dobieranych w zależności od poziomu zaawansowania, możliwości psychofizycznych i potrzeb uczestników zajęć.

Miejscem pracy instruktora są: kluby, ośrodki rekreacyjno-sportowe, place zabaw, świetlice, domy kultury.

Instruktor może prowadzić zajęcia w ramach wczasów, obozów i kolonii. Może być zatrudniony na umowę o pracę, umowę zlecenie lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Na legitymacji instruktorskiej wydrukowany jest europejski numer klasyfikacji zawodu instruktora.

Formy szkolenia

Szkolenie stacjonarne – (w zakresie części teoretycznej – wykłady + seminaria) prowadzone jest na terenie Szkoły Górskiej przez wykładowców, którzy aktywnie kierują procesem przyswajania wiedzy i z pomocą których uczestnicy opracowują prace zaliczeniowe.

Szkolenie e-learning – (uczestnicy samodzielnie, we własnych domach, opracowują wymagany materiał na podstawie wykazu lektur i materiałów edukacyjnych Szkoły Górskiej oraz samodzielnie opracowują prace zaliczeniowe, korzystając z konsultacji prowadzonych przez wykładowców drogą elektroniczną).

Szkolenie indywidualne – termin i forma szkolenia dostosowywane są do potrzeb uczestnika. Cena: 3500 zł.

Egzamin na zakończenie kursu

Każdy kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Liczba godzin kursu oraz wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin teorii i praktyki odnotowane są w zaświadczeniu o ukończeniu kursu (zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Oprócz zaświadczenia, absolwenci otrzymują legitymacje instruktorskie wydawane są na kartach plastikowych wysokiej jakości, opatrzonych zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej.