Szkolenie IRATA

Realizowane przez firmę Rock Master.

NA GOŚCIŃCU KARIERY

Darmowe szkolenie technika stażysty dostępu linowego IRATA

Realizowany przez firmę Rock Master.

IRATA

– Industrial Rope Access Trade Association (Międzynarodowe Branżowe Stowarzyszenie Przemysłowego Dostępu Linowego). Pomysł zorganizowania takiego stowarzyszenia w Wielkiej Brytanii powstał pod koniec lat 80. z inicjatywy kilku osób i przedsiębiorstw zaangażowanych w wykorzystywanie technik dostępu linowego do celów przemysłowych. IRATA opracowała procedury bezpieczeństwa związane z wykonywaną pracą na wysokości oraz system szkolenia i oceny specjalistów dostępu linowego. System ten jest uznawany obecnie za najlepszy na świecie i powszechnie akceptowany.

Opracowując swój system IRATA obrała nadrzędne cele takie jak:

 • Poprawa bezpieczeństwa w przemyśle wykorzystującym prace z zakresu dostępu linowego.
 • Stworzenie zestawu norm i standardów oraz wymagań i wskazówek dotyczących szkolenia w zakresie alpinizmu przemysłowego.
 • Stworzenie systemu odpowiedniej oceny oraz rejestracji techników.

Dzięki rygorystycznemu przestrzeganiu wszystkich zasad obowiązujących w systemie IRATA nie odnotowano do tej pory żadnego wypadku śmiertelnego.

Rock Master jest firmą, która jako pierwsza wprowadziła system IRATA do Polski.

10 głównych zasad bezpiecznego dostępu linowego w standardzie IRATA

 • System podwójnych lin ,wszystkie operacje muszą być wykonywane przy użyciu dwóch urządzeń asekuracyjnych: roboczego i asekuracyjnego.
 • Urządzenie asekuracyjne umiejscowione wysoko.
 • Nadzór dostosowany do umiejętności pracownika, wykonywanego zadania i warunków atmosferycznych.
 • Zachowany stały kontakt wzrokowo-głosowy pomiędzy pracownikami.
 • Ocena ryzyka i procedury ratownicze dostosowane do okoliczności i przekazane wszystkim pracownikom.
 • Codzienne szkolenie stanowiskowe, zrealizowane i zarejestrowane.
 • Wcześniejsze przygotowanie miejsca pracy i planowanie czynności, znajomość metod ratowniczych i ewentualne próby praktyczne.
 • Sprzęt ratowniczy łatwo dostępny w razie potrzeby.
 • Odpowiednio wyszkoleni i wykwalifikowani pracownicy, znający zasady pierwszej pomocy.
 • Możliwość identyfikacji i codzienne sprawdzanie sprzętu przed zastosowaniem

Warunki

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby w wieku 18-29 lat, które w danej chwili:
1) nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo),
2) nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
3) nie szkolą się (tj. nie uczestniczą i nie uczestniczyły w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).

Zamieszkujące powiaty: limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański, myślenicki, suski, wadowicki

Uczestnicy otrzymują bezpłatnie:

 1. Indywidualne wsparcie rozwoju kariery zawodowej świadczone przez doradcę zawodowego, psychologa, coacha.
 2. Atrakcyjne kwalifikacje gwarantujące atrakcyjne zatrudnienie. Poprzez unikalny zestaw szkoleń zawodowych lub staży, wraz z pakietem świadczeń obejmujących: stypendia szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdów, bezpłatne noclegi i wyżywienie w trakcie szkoleń, bezpłatne badania lekarskie i materiały szkoleniowe.
 3. Pośrednictwo pracy.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy już teraz!

Na gościńcu kariery - zgłoś się
 • Przeczytaj Regulamin »
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Na gościńcu kariery” nr wniosku o dofinansowanie WND-POWR.01.02.02-12-0130/15
  1. Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, iż akceptuję warunki uczestnictwa i dobrowolnie wyrażam zgodę na udział w projekcie pn. „Na gościńcu kariery” realizowanym w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 lipca 2017 roku na terenie woj. małopolskiego przez partnerstwo, które tworzą: Szkoła Górska – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego (Lider) i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju „Synergia” (Partner).
  2. Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym i niniejszej deklaracji dane są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
  3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie na potrzeby monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
  4. Oświadczam, że znam i spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie.
  5. Oświadczam, że w przypadku podjęcia zatrudnienia dostarczę do biura projektu kopię umowy o pracę lub innego dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia/samozatrudnienia.
  6. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
  7. Wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest udoskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników.
  8. Oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3

Projekt---papier-firmowy2


Warning: Undefined variable $copyright in /home/users/szkolagorska/public_html/test.szkolagorska.eu/wp-content/themes/enfold-child/footer.php on line 89
SZKOŁA GÓRSKA - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, REGON: 122668864, NIP: 9451545580
Adres: Łętowe 277, 34-733 Mszana Górna, e-mail: szkola@szkolagorska.eu
tel.: +48 18 331 53 16, faks: +48 18 521 14 96, mob.: +48 662 378 801, +48 601 230 460,
nr rachunku bankowego w ING Bank Śląski: 34 1050 1445 1000 0092 6788 5482

Projekt i wykonanie: calypte.pl