Przyczyny wypadków narciarskich

Instruktor ubezpiecza się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

Ubezpieczenie to może jedynie zwolnić go od płacenia odszkodowania, ale nie zwolni go od odpowiedzialności moralnej.

Przyczyny wypadków narciarskich powstałe z winy nauczyciela:

Niewłaściwa organizacja zajęć, zarówno przez początkujących, jak i doświadczonych nauczycieli narciarstwa

Podstawowym obowiązkiem prowadzącego jest właściwy dobór miejsca ćwiczeń lub trasy zjazdu, przeprowadzenie rozgrzewki, omówienie i pokazanie ćwiczącym miejsc i sytuacji grożących niebezpieczeństwem. Uczniowie muszą wiedzieć, że jeżeli nie dostosują się do tych wskazówek i ustaleń, to ponoszą w pełni ryzyko i odpowiedzialność za zaistniały wypadek.

Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów oraz przyjętych w tym zakresie ustaleń

Instruktor winien dobrze znać 10 REGUŁ FIS. W przepisach tych zawarte są zasady poruszania się po stokach i nartostradach, a znajomość ich jest dzisiaj niezbędna. Z przeprowadzonych badań wynika, że Reguły FIS, które mają pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa, są często lekceważone lub w ogóle nieznane.

Niedostosowanie zadań do możliwości psychofizycznych uczniów oraz brak wnikliwej obserwacji uczniów w trakcie ich wykonywania

Zapewnienie bezpieczeństwa wymaga podstawowej wiedzy w zakresie poziomu rozwoju somatycznego i motorycznego, predyspozycji i upodobań, ale także mechanizmów zachowań, sposobów reakcji, progów lęku, ryzyka i odwagi. Obserwacja taka jest konieczna, zważywszy, że ćwiczący często nie ujawniają swoich reakcji i trudno nam przewidzieć, jak się zachowa w złożonej, trudnej dla siebie sytuacji.

Nauczyciel narciarstwa powinien stwarzać sytuacje i warunki przeciwdziałające powstawaniu wypadków (nauczanie prewencyjne). Jednym z nich jest znoszenie lęku i kształtowanie odwagi. Lęk, który towarzyszy niektórym uczniom przed  lub w trakcie wykonania ćwiczenia, może być głównym powodem zahamowań lub zaburzeń w wykonywaniu ćwiczeń, co w konsekwencji może skończyć się wypadkiem.

Przyczyny wypadków narciarskich powstałe z winy ćwiczącego

Dowolność wykonania ćwiczenia

Pomimo jednoznacznego określenia sposobu wykonania. Uczeń musi wiedzieć, że za dowolność wykonania, za naganne postępowanie, ponosi odpowiedzialność.

Zmęczenie ćwiczącego

Jest ono następstwem obciążenia lub nawet przeciążenia fizycznego i psychicznego. W wyniku zmęczenia następuje utrata zdolności kontynuowania jazdy czy ćwiczeń. Jednym z objawów zmęczenia jest wzrastająca liczba upadków.

W stanie zmęczenia występuje często nadmierna wrażliwość i wybuchowość oraz obniżenie samokontroli, a zatem wytwarza się sytuacja sprzyjająca popełnianiu błędów, które zagrażają bezpieczeństwu ćwiczących.