Regulamin

kursów i szkoleń

prowadzonych przez

Szkołę Górską – Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego

18 września 2017

Rozdział 1 – Cel regulaminu

Regulamin ustala procedury zakupu i realizacji szkoleń w Szkole Górskiej – Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego. Opisuje:

 • zawieranie umowy;
 • płatności;
 • prawa i obowiązki stron;
 • przebieg szkolenia;
 • odstąpienie od umowy;
 • reklamacje.

Rozdział 2 – Pojęcia i terminy stosowane w regulaminie

Jeśli w regulaminie stosowane są następujące określenia – używane są zgodnie z poniższymi definicjami:

Szkoła Górska

Szkoła Górska – Szkoła Górska – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, z siedzibą w Łętowem pod nr 277, 34-733 Mszana Górna, która w dniu 19 lipca 2011 r. została wpisana do prowadzonej przez Starostę Powiatu Limanowskiego ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 30/2011.

Nabywca

Nabywca – osoba, firma lub instytucja, która związała się umową. Jeśli konsument zapisuje się na szkolenie – najczęściej jest równocześnie nabywcą i uczestnikiem.

Uczestnik

Uczestnik – osoba zapisana na szkolenie. Uczestnik może być jednocześnie Nabywcą.

Rozdział 3 – Jak wygląda procedura zawierania umowy?

1. Oferta i opis usługi – gdzie znajdziesz informacje o szkoleniach?

Oferta szkolenia jest dostępna na stronie internetowej Szkoły Górskiej. Zawiera opis cech usługi szkoleniowej i cenę za każdy element szkolenia, który nabywca może wybrać.

Szkolenie prowadzone jest w trybie bezpośrednim lub na odległość – za pomocą technik e-learningowych. Tryb szkolenia opisany jest w ofercie. Szkolenia mogą być dostępne w obu trybach.

W indywidualnych przypadkach oferta może być wysłana bezpośrednio do nabywcy.

2. Moment zawarcia umowy

2.1. Umowy zawierane przez konsumentów

Zawarcie umowy przez konsumenta następuje przez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Szkoły Górskiej.

2.2. Umowy zawierane przez przedsiębiorstwa i instytucje

Jeśli nabywcą usługi jest przedsiębiorca, firma lub instytucja – zawarcie umowy następuje przez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zamówienia podpisanego przez osobę upoważnioną do zawierania umów. Zamówienie musi w treści potwierdzać akceptację regulaminu. Zamówienie może być wysłane pocztą lub elektronicznie (email).

2.3. Czas trwania umowy

Umowa trwa od momentu jej zawarcia do momentu zakończenia szkolenia zgodnie z opisem szkolenia.

Rozdział 4 – Płatności – ile i kiedy zapłacisz za szkolenie?

1. Gdzie określono cenę usługi?

Opłaty za szkolenie określone są w ofercie szkolenia. Cena powtórzona jest w formularzu zgłoszeniowym.

2. Koszty ujęte w ofercie

Oferta obejmuje koszt szkolenia.

3. Nie są ujęte koszty…

…podróży, zakwaterowania, wyżywienia i inne, niezwiązane bezpośrednio z realizacją usługi. Te koszty nie są ujęte w ofercie i ponosi je nabywca lub uczestnik.

4. Opłaty – kiedy i ile?

4.1. Zaliczka

W chwili zawarcia umowy Nabywca wpłaca zaliczkę w wysokości określonej w ofercie szkolenia.

4.2. Pełna opłata

Pełna opłata za szkolenie powinna być wniesiona na 3 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia.

4.3. Opóźnienia i odstąpienie od umowy w razie braku wpłaty

W przypadku opóźnienia we wpłacie zaliczki lub pełnej opłaty Szkoła Górska wyśle wezwanie do zapłaty z podaniem ostatecznego terminu wpłaty. Po upływie tego terminu Szkoła Górska odstąpi od umowy.

Rozdział 5 – Prawa i obowiązki

1. Zaświadczenia, certyfikaty, legitymacje

Po zakończeniu Szkolenia, uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów wewnętrznych, Organizator wystawia dla Uczestnika:

 • Zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
 • Certyfikat będący załącznikiem do zaświadczenia z numerem akredytacji (o ile kurs posiada akredytację), wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
 • Legitymację instruktorską w postaci karty plastikowej, opatrzoną zdjęciem oraz informacją w języku polskim i angielskim, a także odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej (tylko w przypadku kursów instruktora sportu, w przypadku pozostałych szkoleń na życzenie Uczestnika i za odrębną opłatą 100,00 zł).

2. Obowiązki uczestnika i nabywcy przed rozpoczęciem szkolenia

 • Uczestnik ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów uprawniających do przystąpienia do Szkolenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia Szkolenia.
 • Uczestnik zobowiązany jest do wykupienia indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania Szkolenia. Organizator może wykupić zbiorowe ubezpieczenie NNW dla Uczestników kursów specjalistycznych na czas trwania Szkolenia na ich życzenie i po wniesieniu przez nich opłaty wskazanej w ofercie.
 • Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich postanowień Regulaminu do czasu ukończenia szkolenia, a w szczególności w zakresie jego części dotyczącej zasad bezpieczeństwa i dyscypliny, pod rygorem przerwania szkolenia bez prawa do zwrotu opłaty za zrealizowaną część szkolenia.

3. Obowiązki Szkoły Górskiej

 • Szkoła Górska ma obowiązek prowadzić szkolenia profesjonalnie, zgodnie z zasadami sztuki i przepisami prawa.
 • Szkoła Górska ma obowiązek zapewnić materiały szkoleniowe zgodnie z ofertą.
 • Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowany personel.

Rozdział 6 – Przebieg szkolenia

1. Obecność

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

2. Bezpieczeństwo

2.1. Ćwiczenia

Podczas zajęć uczestnicy zobowiązani są wykonywać polecenia personelu Szkoły Górskiej. Podejmowanie ćwiczeń podczas zajęć dozwolone jest jedynie na polecenie lub za zgodą personelu Szkoły Górskiej.

2.2. Alkohol i inne środki odurzające

Zabrania się spożywania alkoholu i korzystania z innych środków odurzających podczas zajęć. Zabrania się przystępowania do zajęć po spożyciu lub pod wpływem alkoholu i pod wpływem innych środków odurzających.

2.3. Palenie tytoniu

Palenie tytoniu na terenie Szkoły Górskiej i podczas zajęć Szkoły Górskiej jest zabronione.

3. Prawa autorskie

Materiały szkoleniowe i program szkolenia stanowią własność Szkoły Górskiej lub innych instytucji (materiały innych instytucji są oznaczone). Rozpowszechnianie lub zwielokrotnianie bez zgody Szkoły Górskiej jest zabronione. Zgoda na rozpowszechnianie lub zwielokrotnianie musi być wydana w formie pisemnej lub dokumentowej.

4. Ochrona wizerunku

Zabrania się nagrywania, fotografowania i filmowania innych uczestników szkolenia bez ich wyraźnej zgody wyrażonej w obecności personelu Szkoły Górskiej.

5. Egzaminy

 • W przypadku niezaliczenia egzaminu wyznaczony będzie egzamin poprawkowy w terminie nie dłuższym niż miesiąc. Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 100zł.
 • W przypadku niezaliczenia egzaminu poprawkowego może być wyznaczony egzamin komisyjny w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od egzaminu poprawkowego. Opłata za egzamin komisyjny wynosi 200zł.

W szczególnych przypadkach organizator może wyrazić zgodę na wyznaczenie innych terminów egzaminów.

6. Treści cyfrowe podczas szkolenia

 • Podczas szkolenia wykorzystywane będą treści cyfrowe, które mogą być udostępnione uczestnikom. Treści cyfrowe udostępnione będą w formacie .pdf, .ppt, .doc, .avi, .mp4, .mp3 oraz w formie materiałów na stronach internetowych.
 • Aby skorzystać z treści cyfrowych uczestnik musi posiadać komputer lub inne urządzenie, które pozwala na odczyt tych formatów.
 • Formaty materiałów wykorzystywanych przez Szkołę Górską są dobierane tak, by dostęp do nich był możliwy bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. Wszystkie te formaty mogą być odtwarzane za pomocą darmowego oprogramowania dostępnego na komputery PC (Windows i Linux) i Mac (MacOs) i na urządzenia mobilne (Android, Windows, iOs).

7. E-learning

Materiały wysyłane w usłudze e-learningu będą korzystały z tych samych formatów, z których korzystają inne treści cyfrowe Szkoły Górskiej.

Rozdział 7 – Odstąpienie od umowy

Nabywcy będący konsumentami korzystają z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta.

1. Prawo odstąpienia od umowy – informacja dla konsumentów

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, czyli wysłania formularza zgłoszeniowego.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Szkołę Górską o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym:

 • pocztą (Szkoła Górska, Łętowe 277, 34-733 Mszana Górna),
 • lub pocztą elektroniczną (szkola@szkolagorska.eu).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Adresat: Szkoła Górska – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, z siedzibą w Łętowem pod nr 277, 34-733 Mszana Górna, tel.: +48 18 331 53 16. szkola@szkolagorska.eu.

Treść oświadczenia: Informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi ………. (wpisać nazwę szkolenia lub innej usługi świadczonej przez Szkołę Górską).

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

4. Umowy zawierane na 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi

 • Jeśli zawieracie Państwo umowę na usługę dostarczenia treści cyfrowych (e-learning) i jeśli ta usługa ma być zrealizowana przed upływem terminu odstąpienia od umowy, to rozpoczęcie świadczenia tej usługi wymaga Państwa zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W momencie udzielenia takiej zgody tracicie Państwo prawo do odstąpienia od umowy.
 • Jeśli zawieracie Państwo umowę na usługę, której wykonanie ma być rozpoczęte przed upływem terminu odstąpienia od umowy, to rozpoczęcie świadczenia tej usługi wymaga Państwa zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Po zakończeniu świadczenia takiej usługi konsument traci prawo odstąpienia od umowy.

Rozdział 8 – Skargi, wnioski i reklamacje

1. Skargi i wnioski

Uczestnik ma prawo składania skarg i wniosków do Dyrektora Szkoły Górskiej.

2. Reklamacje

Reklamacje należy składać pisemnie lub pocztą elektroniczną (szkola@szkolagorska.eu).

3. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Nabywcę, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów i Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Można się z nimi zapoznać pod adresami:

Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygania sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
  lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii 800 007 707
  oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem porady@dlakonsumentow.pl.

Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Łętowe, 18 września 2017 r.