Materiały wspólne dla wszystkich zawodów

Materiały dla poszczególnych zawodów

1. Zakładanie firmy

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż

Technik przeróbki kopalin stałych

Technik przetwórstwa mleczarskiego

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 Technik rybołówstwa morskiego

Technik budowy fortepianów i pianin

Technik drogownictwa (technik budowy dróg)

Technik urządzeń dźwigowych

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 Technik górnictwa podziemnego

2. Marketing mix

Technik organizacji reklamy

Higienistka stomatologiczna

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik górnictwa odkrywkowego