NA GOŚCIŃCU KARIERY

Darmowy kurs spawania i praca na wysokości

Skorzystaj z darmowego kursu spawania i pracy na wysokości realizowanego w ramach projektu „Na gościńcu kariery”.

Warunki

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby w wieku 18-29 lat, które w danej chwili:
1) nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo),
2) nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
3) nie szkolą się (tj. nie uczestniczą i nie uczestniczyły w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).

Osoby bezrobotne, tj. osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, nawet jeżeli nie spełniają wszystkich powyższych trzech kryteriów.

Zamieszkujące powiaty: limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański, myślenicki, suski, wadowicki

Uczestnicy otrzymują bezpłatnie:

 1. Indywidualne wsparcie rozwoju kariery zawodowej świadczone przez doradcę zawodowego, psychologa, coacha.
 2. Atrakcyjne kwalifikacje gwarantujące atrakcyjne zatrudnienie. Poprzez unikalny zestaw szkoleń zawodowych lub staży, wraz z pakietem świadczeń obejmujących: stypendia szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdów, bezpłatne noclegi i wyżywienie w trakcie szkoleń, bezpłatne badania lekarskie i materiały szkoleniowe.
 3. Pośrednictwo pracy.

Projekt---papier-firmowy2

Wypełnij formularz zgłoszeniowy już teraz!

Na gościńcu kariery - zgłoś się
 • Przeczytaj Regulamin »
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Na gościńcu kariery” nr wniosku o dofinansowanie WND-POWR.01.02.02-12-0130/15
  1. Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, iż akceptuję warunki uczestnictwa i dobrowolnie wyrażam zgodę na udział w projekcie pn. „Na gościńcu kariery” realizowanym w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 lipca 2017 roku na terenie woj. małopolskiego przez partnerstwo, które tworzą: Szkoła Górska – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego (Lider) i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju „Synergia” (Partner).
  2. Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym i niniejszej deklaracji dane są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
  3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie na potrzeby monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
  4. Oświadczam, że znam i spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie.
  5. Oświadczam, że w przypadku podjęcia zatrudnienia dostarczę do biura projektu kopię umowy o pracę lub innego dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia/samozatrudnienia.
  6. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
  7. Wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest udoskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników.
  8. Oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Proponujemy również następujące szkolenia

Dla osób z wykształceniem średnim

Kurs instruktora sportu w dwóch specjalnościach, wybranych spośród poniższych propozycji:

 1. narciarstwo zjazdowe i trener personalny
 2. strzelectwo sportowe i strzelectwo bojowe oraz trener personalny
 3. samoobrona i trener personalny
 4. surwiwal i trener personalny
 5. wspinaczka skałkowa i trener personalny
 6. pływanie i trener personalny

Dla osób z wykształceniem gimnazjalnym lub zawodowym

 1. Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej
 2. Kurs przygotowujący do pracy na wysokości i kurs specjalistyczny malowanie/antykorozja/konserwacja konstrukcji stalowych, kominów, dachów i innych obiektów konstrukcyjnych
 3. Kurs spawania (2 moduły) i praca na wysokości
 4. Kurs monter/montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych
 5. Kurs brukarza
 6. Kurs cieśli/stolarza budowlanego i praca na wysokości

Kontakt – biuro projektu

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu zlokalizowane na terenie Szkoły Górskiej

w Łętowem pod nr. 277 (34-733Mszana Dolna)

telefonicznie: 18 33 15 316 lub 601 230 460

Od 11 stycznia 2016 r. przyjmujemy zapisy