1. Rabat dla grup – członkowie grup co najmniej 10-osobowych otrzymują rabat w wysokości 10% ceny szkolenia dla każdej z osób (dotyczy wszystkich kursów i szkoleń)
 2. Rabat dla najszybszych – 100 zł taniej – otrzymują wszystkie osoby, które przyślą formularz zgłoszeniowy i wpłacą zaliczkę do 25 września 2016 r.
 3.  Rabat 100 zł taniej – otrzymują absolwenci Szkoły Górskiej

Kandydaci na kurs muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat, wykształcenie na poziomie co najmniej średnim (ogólnokształcące lub techniczne), umiejętność posługiwania się bronią. Ponadto muszą spełniać kryterium dobrego stanu zdrowia, co udokumentują zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w kursie.

W przypadku osób o mniejszym doświadczeniu z bronią umożliwiamy jedno lub dwudniowe indywidualne przygotowanie do kursu w cenie 500 zł za dzień.

Osoby, które nie są instruktorami w innej specjalności mają obowiązek dodatkowego zaliczenia części ogólnej w postaci e-learningowej w cenie 350 zł.

Instruktorzy strzelectwa bojowego uprawnieni są do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej w strzelnicach, w szkoleniach tzw. służb mundurowych, pracowników ochrony, gwardii narodowej lub podobnych organizacji. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą – otworzyć własną firmę szkoleniową. Czy nie jest to wymarzona praca dla Ciebie?

W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy noszą strój odpowiedni do zajęć strzeleckich. Strzelnicę oraz broń i amunicję 9mm luger, 38 special,  breneka, 24LR zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.

Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane w trakcie kursu.

Kurs obejmuje:

 • wiadomości ogólne na temat  strzelania bojowego,
 • ogólne zasady strzelania (broń i amunicja),
 • strzelanie bojowe a strzelanie sportowe-podobieństwa,
 • zasady celowania na różnych przyrządach celowniczych .

Nauczysz się także:

 • jak planować szkolenie strzeleckie na różnych etapach,
 • jak wyznaczać cele szkoleniowe i praktycznie przygotowywać plany,
 • poznasz zasady prowadzenia treningu  strzeleckiego.

Mamy dla Ciebie również lekcje obsługi broni (stan załadowania, szybkie ładowanie magazynków), sposobów noszenia wszystkich rodzajów broni, postaw strzeleckich, szybkiego dobywanie broni, sprawdzania broni przez instruktora przed i po strzelaniu, usuwania zacięć w każdym rodzaju broni palnej, zamiany jednostek broni w sytuacjach awaryjnych, techniki trzymania broni palnej w strzelaniach bojowych, pozycji strzeleckie w strzelaniach bojowych, postaw strzeleckich w strzelaniach dynamicznych, poruszania się i zwrotów z bronią w pojedynkę i z partnerem, taktycznego posługiwanie się bronią w zadaniach sytuacyjnych, posługiwania się bronią przez rannego.

Dowiesz się, jak zachować bezpieczeństwo, jakie są zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią palną, bhp oraz zachowanie się na strzelnicach i innych obiektach, jakie są zasady pierwszej pomocy i jak udzielić pomocy przedmedycznej sobie i innym.

Kurs trwa 70 godzin i odbywa się na Strzelnicy EMJOT w Chorzowie.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uzyskasz potwierdzenie posiadania następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu instruktora strzelectwa sportowego i bojowego:

 1. Planowanie i prowadzenie strzeleckich zajęć sportowych i bojowych
 2. Monitorowanie zajęć strzeleckich w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz, w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 3. Ocenę i kontrolę zdolności i sprawności klientów oraz zalecanie im odpowiednich zajęć
 4. Demonstrowanie i nauczanie ruchów ciała, pojęć i umiejętności stosowanych w strzelectwie sportowym i bojowym
 5. Prowadzenie i organizacja zawodów i imprez strzeleckich
 6. Udzielanie instrukcji w zakresie korzystania z broni sportowej i bojowej
 7. Wyjaśnianie i egzekwowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zasad i przepisów w zakresie korzystania z broni sportowej i bojowej

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia zawodowe instruktora strzelectwa sportowego i bojowego oraz otrzymasz:

 • legitymację instruktorską na plastikowej karcie wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją
 • certyfikat z wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

Legitymacje, zaświadczenia i certyfikaty są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły Górskiej.

Absolwenci kursu mają dodatkową możliwość uzyskania legitymacji Prowadzącego Strzelanie (LOK)

Metody nauczania (czytaj więcej…)

Informacje ogólne:

 • Profesjonalne instruktorskie szkolenie strzelectwa obejmuje 70 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych, odbywanych w trybie ciągłym, w trakcie 7 dni, lub w 4 weekendowych sesjach szkoleniowych w strzelnicy EMJOT w Chorzowie oraz w siedzibie Szkoły Górskiej w Łętowem.
 • Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.
 • Niezbędny sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.
 • Odpłatność:

Cena obejmuje:

 1. wstęp na strzelnicę
 2. amunicję 9mm luger, 38 specjal,  breneka, 24 LR
 3. ubezpieczenie NNW
 4. egzamin teoretyczny i praktyczny

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje:

 • legitymację instruktorską na plastikowej karcie wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją
 • certyfikat z wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

Legitymacje, zaświadczenia i certyfikaty są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły Górskiej.

Absolwenci kursu mają dodatkową możliwość uzyskania legitymacji Prowadzącego Strzelanie (LOK)

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia zawodowe instruktora rekreacji ruchowej o specjalności strzelectwo rekreacyjne.

Legitymacje instruktorskie wydawane są na kartach plastikowych wysokiej jakości, opatrzonych zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej.

Legitymacja uzupełniona jest Zaświadczeniem wydanym na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652), zawierającym wyszczególnienie przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Legitymacje i zaświadczenia są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły.

Zgodnie z zapisami Ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 oraz Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, Ministerstwo Sportu i Turystyki nie wydaje już legitymacji i nie zajmuje się organizacją szkoleń dla instruktorów strzelectwa.  Od 1 lipca 2010 r. obowiązuje nowa klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz.U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537. Nowa klasyfikacja zawiera zawody szkolne ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 26 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 860 oraz z 2008 r. Nr 144, poz. 903). Zgodnie z jej brzmieniem, zawód instruktora rekreacji ruchowej jest zawodem nieregulowanym. Nadzór nad procesem szkolenia w Szkole Górskiej – Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Profesjonalne instruktorskie szkolenie ogólne i w specjalności strzelectwo rekreacyjne obejmuje 150 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych w 6 weekendowych sesjach szkoleniowych, które odbywają się w siedzibie Szkoły Górskiej w Łętowem oraz w strzelnicy w Krakowie.

Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach

Niezbędny sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.

Odpłatność – 1500 zł + 50 zł opłata egzaminacyjna

UWAGA! Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego z tytułem magistra oraz absolwenci kursów instruktora rekreacji ruchowejw Szkole Górskiej zwolnieni są z 50 godzin zajęć teoretycznych. Dla tych osób odpłatność wynosi: 1000,00 zł + 50,00 zł opłata egzaminacyjna

Ważne dla uczestników kursu:

 • Uczestnicy kursu  zobowiązani będą na miejscu wnieść opłatę za korzystanie ze strzelnicy
 • Szkoła Górska pośredniczy w załatwieniu noclegów (ok. 40 zł/os./noc)
  i wyżywienia (ok. 40 zł/os./dzień) w Mszanie Górnej
 • Każdy z uczestników szkolenia dotrze na wyznaczone miejsce zbiórki samodzielnie, adres i rozkład jazdy busów otrzymają uczestnicy szkolenia po wpłaceniu zaliczki.  Przyjazd w 1 dniu kursu do godziny 12.00.
 • Uczestnicy szkolenia zobowiązani są wykupić na okres trwania kursu ubezpieczenie NNW i dołączyć jego kopię do dokumentów składanych w SZKOLE GÓRSKIEJ w pierwszym dniu szkolenia; możliwe jest także wykupienie ubezpieczenia zbiorowego za pośrednictwem Szkoły Górskiej w cenie 30 zł/os.