Metody nauczania stosowane w placówce wymagają od uczestników szkolenia zaangażowania i aktywności. Zajęcia prowadzone są wg następujących wskazówek metodycznych:

 1. Wykłady obejmują teoretyczne i metodyczne podstawy nauczania.
 2. Tematyka wykładów jest zbieżna z tematyką ćwiczeń w formie zajęć praktycznych. Dwie wymienione strefy wzajemnie przenikają się i uzupełniają, tworząc w ten sposób spójną całość.
 3. Na pierwszych zajęciach kursanci poddani są sprawdzianowi praktycznemu w celu określenia umiejętności na etapie początkowym. Sprawdzian praktyczny na zakończenie kursu służyć ma uzyskaniu zaliczenia, a jednocześnie pozwoli ocenić indywidualne postępy uzyskane w wyniku kursu.
 4. Przewiduje się, że część zajęć prowadzona będzie samodzielnie przez uczestników kursu. Wymagać to będzie starannego opracowania przez nich konspektu zajęć. Wszystkie zajęcia muszą być omówione przed ich rozpoczęciem (określone musza być założenia), a także po ich zakończeniu (omówiony sposób realizowania tematu).
 5. Każdy temat praktyczny realizowany jest z zastosowaniem jak największej liczby ćwiczeń. Pozwala to wyposażyć kursantów w podstawowe środki do działania w przyszłości.
 6. Ćwiczenia praktyczne dostosowane są do możliwości osób ćwiczących i potrzeb szkoleniowych.
 7. Przed rozpoczęciem wykładów i ćwiczeń omawiane są prace kontrolne przygotowane przez uczestników.
 8. Najwyższa skuteczność oddziaływania prowadzącego w stosunku do osób uczestniczących w kursie osiągana jest poprzez stosowane odpowiednich ćwiczeń i bezwzględne egzekwowanie prawidłowego ich wykonania.
 9. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym. Dla tych uczestników kursu, którzy nie zdali egzaminu, ale są w stanie przygotować się do egzaminu w terminie późniejszym, organizowany jest egzamin poprawkowy.
 10. Placówka zapewnia uczestnikom lub zleceniodawcom szkoleń ogólne rekomendacje dotyczące działań rozwojowych po ukończeniu szkolenia.
 11. Placówka umożliwia wszystkim uczestnikom szkoleń indywidualną informację zwrotną o postępach w uczeniu się.
 12. Placówka oferuje uczestnikom swoich szkoleń różne formy wsparcia we wdrażaniu zdobytej wiedzy i umiejętności, w tym m.in.:
 • spotkania i sesje doszkoleniowe w postaci warsztatów doskonalących
 • osobiste lub e-mailowe konsultacje z kadrą szkoleniową
 • moderowane przez kadrę szkoleniową internetowe forum dyskusyjne
 • dostęp do bazy wiedzy (artykuły, ćwiczenia, materiały audiowizualne) wspierającej dalsze samodzielne uczenie.