Informacje ogólne:

  • Profesjonalne szkolenie instruktora sportu o specjalności pływanie obejmuje 100 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych, odbywanych w trybie ciągłym, w trakcie 10 dni, lub w 3 weekendowych sesjach szkoleniowych, uzupełnionych pracą własną w trybie e-learningowym z zakresu części ogólnej.
  • Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.
  • Uczestnicy szkolenia zobowiązani są wykupić na okres trwania kursu ubezpieczenie NNW i dołączyć jego kopię do dokumentów składanych w SZKOLE GÓRSKIEJ w pierwszym dniu szkolenia; możliwe jest także wykupienie ubezpieczenia zbiorowego za pośrednictwem Szkoły Górskiej w cenie 30 zł/os.
  • Niezbędny sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.

Cena obejmuje:

  1. zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu części specjalistycznej,
  2. egzamin teoretyczny i praktyczny.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma:

  1. Legitymację instruktorską w postaci karty plastikowej wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej.
  2. Zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
  3. Certyfikat będący załącznikiem do zaświadczenia z wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Legitymacje, zaświadczenia i certyfikaty są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły Górskiej.