Kandydaci na kurs muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat, wykształcenie na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne). Dodatkowe kryteria kwalifikacji stanowią:
a) przejście drogi wspinaczkowej o skali trudności „6″ (wg tzw. Skali Kurtyki), swobodne pokonywanie drogi „5”
b) umiejętność poruszania się i dobra orientacja w terenie bez wyznaczonych szlaków
c) znajomość technik linowych i asekuracyjnych
d) dobra kondycja, zaliczenie testu wytrzymałości ogólnej.

Ponadto kandydaci muszą spełniać kryterium dobrego stanu zdrowia, co potwierdzają zaświadczeniem wydanym przez lekarza rodzinnego lub sportowego.