Wprowadzone przez Teresa

Regulamin

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Na gościńcu kariery”  W ramach Osi Priorytetowej I Osoby Młode Na Rynku Pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – Projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych §1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Na gościńcu kariery” realizowanym przez Szkołę Górską […]

deklaracja

Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Na gościńcu kariery” nr wniosku o dofinansowanie WND-POWR.01.02.02-12-0130/15 Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, iż akceptuję warunki uczestnictwa i dobrowolnie wyrażam zgodę na udział w projekcie pn. „Na gościńcu kariery” realizowanym w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 lipca 2017 roku na terenie woj. małopolskiego przez partnerstwo, które tworzą: Szkoła Górska – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego (Lider) i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju „Synergia” (Partner). Oświadczam, iż podane przeze mnie […]

Skorzystaj

NA GOŚCIŃCU KARIERY II i III Witaj, cieszę się bardzo z Twojej decyzji o przystąpieniu do projektu „Na gościńcu kariery II/III”. Jeżeli nie skończyłeś jeszcze 29 lat, nie pracujesz, nie kształcisz się i nie szkolisz (możesz jednak studiować na studiach niestacjonarnych), a ponadto mieszkasz w Małopolsce – nasz program jest właśnie dla Ciebie. Od udziału we wszystkich korzyściach, dzieli Cię już tylko jeden krok. Poinformuj nas, proszę, o Sobie, wypełniając formularz zamieszczony poniżej. Wszystkie pola, […]

Oświadczenie uczestnika projektu w zakresie danych osobowych powierzonych do przetwarzania

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Na gościńcu kariery” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia […]

Wymagania kwalifikacyjne (trener osobisty)

Kandydaci na kurs muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat i wykształcenie na poziomie co najmniej średnim (ogólnokształcące lub techniczne). powinni być gotowi do efektywnej współpracy i komunikacji ze specjalistami z innych, wspierających obszarów zawodowych (np. z lekarzem, fizjoterapeutą). powinni być gotowi do przekazywania swojej wiedzy i umiejętności w środowisku sportowym, w szczególności poprzez szkolenie osób o niższych kwalifikacjach. powinni być gotowi do promowania zasad etyki zawodowej specyficznej dla realizacji treningu […]

Możliwości zatrudnienia (trener osobisty)

Trener osobisty uprawniony jest do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej w klubach sportowych i sportowo-rekreacyjnych, stowarzyszeniach, zakładach pracy, klubach prywatnych, domach wczasowych, hotelach, na obozach  i koloniach. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą – otworzyć własną firmę szkoleniową. Mogą pracować z dziećmi i dorosłymi. Nauczyciele uzyskują dodatkowe uprawnienia do prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Czy nie jest to wymarzona praca dla Ciebie?