Wpisy

Instruktorzy rekreacji ruchowej o specjalności fitness uprawnieni są do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej w klubach fitness, ogniskach TKKF, klubach sportowo-rekreacyjnych, stowarzyszeniach, zakładach pracy, klubach prywatnych, domach wczasowych, hotelach, na obozach  i koloniach. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą – otworzyć własną firmę szkoleniową. Mogą pracować z dziećmi i dorosłymi. Nauczyciele uzyskują dodatkowe uprawnienia do prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Czy nie jest to wymarzona praca dla Ciebie?

Warunki ukończenia kursu

 1. Zaliczenie zajęć kursowych teoretycznych i praktycznych (pełna frekwencja)
 2. Wykazanie się teoretyczną i praktyczną znajomością przedmiotu
 3. Pozytywna ocena z pisemnej pracy końcowej
 4. Uzyskanie pozytywnej oceny z prowadzenia wybranego fragmentu jednostki lekcyjnej
 5. Pozytywna ocena z końcowego egzaminu  teoretycznego
 6. Pozytywna ocena z końcowego egzaminu  praktycznego

Kandydaci na kurs muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat, wykształcenie na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne), co najmniej 2-letni staż w zespole ćwiczebnym.  W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy zostaną poddani testom sprawdzającym, których celem będzie wyłonienie osób nadających się do szkolenia instruktorskiego lub takich, które posiadane braki będą w stanie uzupełnić w czasie trwania kursu.  Uczestnicy ponadto muszą spełniać kryterium dobrego stanu zdrowia, co udokumentują zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w kursie.

Profesjonalne instruktorskie szkolenie ogólne i w specjalności fitness obejmuje 150 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych w 5 weekendowych sesjach szkoleniowych, które odbywają się w siedzibie Szkoły Górskiej w Łętowem.

Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach

Niezbędny sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.

Odpłatność – 1500 zł + 50 zł opłata egzaminacyjna

UWAGA! Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego z tytułem magistra zwolnieni są z 50 godzin zajęć teoretycznych.

Odpłatność – 1000 zł + 50 zł opłata egzaminacyjna

Ważne dla uczestników kursu:

 • Uczestnicy kursu  zobowiązani będą wykupić na miejscu karnety wstępu na salę ćwiczeń w cenie 50 zł/os./całość
 • Szkoła Górska pośredniczy w załatwieniu noclegów (ok. 40 zł/os./noc)
  i wyżywienia (ok. 40 zł/os./dzień)
 • Każdy z uczestników szkolenia dotrze na wyznaczone miejsce zbiórki samodzielnie, adres i rozkład jazdy busów otrzymają uczestnicy szkolenia po wpłaceniu zaliczki.  Przyjazd w 1 dniu kursu do godziny 12.00.
 • Uczestnicy szkolenia zobowiązani są wykupić na okres trwania kursu ubezpieczenie NNW i dołączyć jego kopię do dokumentów składanych w SZKOLE GÓRSKIEJ w pierwszym dniu szkolenia; możliwe jest także wykupienie ubezpieczenia zbiorowego za pośrednictwem Szkoły Górskiej w cenie 30 zł/os.

 

Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie.

Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane trakcie kursu obejmującego: ogólne wytyczne aerobiku, jego definicje i cele. Nabędziesz najistotniejszych cech instruktora aerobiku: nauczysz się, jak wypełniać oczekiwania uczestników zajęć, jak profesjonalne zachowywać się w trakcie zajęć, jak szkolić i trenować własny głos. Poznasz istotę zajęć: znaczenie muzyki, cuingu, kroków, techniki, sterowania intensywnością. Nauczysz się dostrzegać sygnały alarmujące, zaplanujesz przebieg zajęć, poznasz zasady planowania zajęć aerobiku. Przestanie być dla ciebie tajemnicą choreografia: breakdown, metody wprowadzania choreografii, wariacje choreografii, rozbudowa choreografii. Dowiesz się jaką rolę spełnia trening siłowy w aerobiku: trening, reguły treningu, pozycja ciała w treningu, trening i streching poszczególnych grup mięśniowych. Ćwiczenia z pokonywaniem oporu własnego ciała,  z przyborami i na przyrządach – to będą podstawy Twojego szkolenia. Nauczysz się także zasad doboru ćwiczeń, ich demonstracji i poprawy błędów. Mamy dla Ciebie również lekcje z zakresu zaleceń dietetycznych dla osób uprawiających fitness. Poznasz znaczenie rozgrzewki i jej charakter w zależności od tematu zajęć. Dowiesz się, jak prowadzić ćwiczenia korekcyjne, uzupełniające i pomocnicze. Poznasz technikę i metodykę nauczania fitness (w tym specyfikę nauczania dzieci i kobiet), zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych na bazie fitness. Dowiesz się, jak prowadzić nabór i selekcję kandydatów do sekcji fitness. Jednocześnie wykształcisz umiejętność budowania rocznych planów pracy w zajęciach fitness czy opracowywania programu tygodniowego obozu szkoleniowego. To dużo jak na 5 weekendów, dlatego musisz liczyć się z intensywnym szkoleniem.

Planowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych z zakresu fitness:

 1. Monitorowanie zajęć rekreacyjnych z fitness w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 2. Ocenę i kontrolę zdolności i sprawności klientów oraz zalecanie im odpowiednich zajęć
 3. Demonstrowanie i nauczanie ruchów ciała, pojęć i umiejętności stosowanych w zajęciach rekreacyjnych z fitness
 4. Prowadzenie różnego rodzaju imprez i zawodów rekreacyjnych opartych o techniki fitness
 5. Udzielanie instrukcji w zakresie korzystania ze sprzętu przydatnego w ćwiczeniach fitness
 6. Wyjaśnianie i egzekwowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zasad i przepisów

Metody nauczania(czytaj więcej…)

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia zawodowe instruktora rekreacji ruchowej o specjalności fitness.

Legitymacje wydawane są przez SZKOŁĘ GÓRSKĄ Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego na kartach plastikowych wysokiej jakości opatrzonych zdjęciem oraz informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej.

instruktor-fitness

druga-strona

Legitymacja uzupełniona jest Zaświadczeniem wydanym na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652), zawierającym wyszczególnienie przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Legitymacje są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły.

Zgodnie z zapisami Ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 oraz Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, Ministerstwo Sportu i Turystyki nie wydaje już legitymacji i nie zajmuje się organizacją szkoleń dla instruktorów fitness. Od 1 lipca 2010 r. obowiązuje nowa klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz.U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537. Nowa klasyfikacja zawiera zawody szkolne ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 26 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 860 oraz z 2008 r. Nr 144, poz. 903). Zgodnie z jej brzmieniem, zawód instruktora rekreacji ruchowej jest zawodem nieregulowanym.
Nadzór nad procesem szkolenia w Szkole Górskiej – Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie.

W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy noszą strój odpowiedni do ćwiczeń fitness i używają własnych ręczników. Urządzenia do ćwiczeń i sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.

 1. Rabat dla grup – członkowie grup co najmniej 10-osobowych otrzymują rabat w wysokości 10% ceny szkolenia dla każdej z osób (dotyczy wszystkich kursów i szkoleń)
 2. Rabat dla najszybszych – 100 zł taniej – otrzymują wszystkie osoby, które przyślą formularz zgłoszeniowy i wpłacą zaliczkę do 28 lutego 2014 r.